Nabór wniosków

PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

NABÓR ZAKOŃCZONY
PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

NABÓR ZAKOŃCZONY
PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

NABÓR ZAKOŃCZONY
Program PL07 - Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych

NABÓR ZAKOŃCZONY

Informacje podstawowe

Fundusze norweskie i fundusze EOG na lata 2009-2014

Norweski Mechanizm Finansowy

oraz

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy

EOG

jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. Zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understanding stanowią podstawę do wydatkowania drugiej transzy środków przyznanej przez darczyńców na lata 2009-2014.

Kwota dostępna w tym okresie dla Polski wynosi ok. 570 mln euro.

Źródłem informacji zawartych na niniejszej stronie są informacje pochodzące z oficjalnych stron internetowych poświęconych Mechanizmom Finansowym oraz informacje znajdujące się w dokumentach programowych podanych do publicznej wiadomości.

Obszary priorytetowe

Pomoc finansowa udzielana będzie w następujących obszarach priorytetowych:

 • Ochrona środowiska i energia odnawialna
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Rozwój społeczny i regionalny
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Badania naukowe i stypendia
 • Wychwytywanie i składowanie CO2
 • Schengen i sprawy wewnętrzne
 • Godna praca i dialog trójstronny

Zdrowie

Program: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Celem programu jest poprawa opieki perinatalnej, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb chronicznie chorych i osób starszych, zwiększenie profilaktyki raka w celu zmniejszenia zachorowalności na raka i wskaźnika umieralności w Polsce.

Dostępne środki: 52 mln euro

Obszary wsparcia:
 • poprawa opieki okołoporodowej - profilaktyka, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń

 • lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko powiększającej się populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych

 • profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce
Uprawnieni beneficjenci:

Podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych, domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie, organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Wymagane posiadanie studium wykonalności projektu.

Preferowane będą projekty gotowe do wdrożenia. W przypadku projektów obejmujących roboty budowlane wymagane będzie posiadanie projektów technicznych oraz złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Wartość dofinansowania projektu: do 6 000 000 euro

Planowany jest tylko jeden nabór wniosków.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Norweskiego zapewnia firma doradcza BCG PolskaProgram: Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

Celem programu jest rozpoznanie determinantów społecznych nierówności w zdrowiu i na tej podstawie opracowanie międzysektorowej strategii w zakresie zmniejszania nierówności oraz programów promocji zdrowia / profilaktyki zdrowotnej, mających na celu ograniczenie nierówności w zdrowiu.

W programie będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany, w rezultacie którego powstanie międzysektorowa strategia, mająca na celu zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu, oraz modele oceny potrzeb zdrowotnych, programów promocji zdrowia oraz programów profilaktyki zdrowotnej. Narzędzia te umożliwią uruchomienie kolejnego etapu opracowania dokumentów programowych w obszarze ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu - na poziomie powiatów. W tym celu zostanie ogłoszony otwarty nabór wniosków. Przedmiotem wniosków będzie opracowanie kompleksowych programów odnoszących się do społecznych i środowiskowych aspektów promocji zdrowia/profilaktyki zdrowotnej (tj. związanych z czynnikami ryzyka zdrowotnego takimi jak: palenie tytoniu, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, wypadki itd. w zależności od wyników oceny potrzeb zdrowotnych) na poziomie powiatu.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Norweskiego zapewnia firma doradcza BCG Polska

Ochrona środowiska i energia odnawialna

Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania:
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

 • wymiana przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej (moc do 5 MW)

 • modernizacja węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla budynków użyteczności publicznej

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Uprawnieni beneficjenci: Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.

Wartość dofinansowania projektu: do 3 000 000 euro

Planowany jest tylko jeden nabór wniosków.

Program: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem programu jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej na terenie całego kraju, a w szczególności na obszarach Natura 2000.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze dwóch otwartych naborów wniosków, w tym jeden w ramach Funduszu Małych Grantów. Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

Program: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Celem programu jest poprawa efektywności i jakości monitoringu środowiska poprzez podniesienie jakości danych oraz informacji o środowisku.

Program będzie realizowany głównie poprzez cztery projekty predefiniowane. Dodatkowo zostanie przeprowadzony otwarty nabór wniosków.

Dziedzictwo kulturowe

Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Dostępne środki: 81,8 mln euro

Rodzaje projektów możliwych do dofinansowania:
 • rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu)

 • budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu).

 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych

 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.
Uprawnieni beneficjenci:

Państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Wartość dofinansowania projektu: od 1 mln. do 8 mln. euro

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty inwestycyjne gotowe do realizacji.

Pomoc w uzyskaniu dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Norweskiego zapewnia firma doradcza BCG Polska

Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa

Program ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Pozostałe programy

Program: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami oraz rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartych naborów wniosków.

Program: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Celem programu jest propagowanie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami poprzez popularyzację i wsparcie badań naukowych.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków oraz w ramach naboru w Funduszu Małych Grantów.

Program: Technologia CCS w Polsce

Program ma na celu złagodzenie zmian klimatu poprzez wsparcie pierwszego w Polsce demonstracyjnego projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla ("CCS").

W ramach programu zostanie wdrożony jeden projekt predefiniowany "Projekt CCS Bełchatów".

Program: Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Program umożliwi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę wydajności współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (w tym handlu ludźmi) pomiędzy organami ścigania państw członkowskich strefy Schengen.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego naboru wniosków. Dodatkowo będzie wdrażany jeden projekt predefiniowany.

Program: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości

Celem programu jest bardziej przejrzysty i efektywny system sprawiedliwości w Polsce.

Program będzie realizowany wyłącznie poprzez projekty predefiniowane.

Program: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami oraz rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartych naborów wniosków.

Program: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Celem programu jest poprawa systemu więziennictwa zgodnie z międzynarodowymi instrumentami praw człowieka.

Program będzie realizowany wyłącznie poprzez projekty predefiniowane.

Program: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Celem programu jest stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi a jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą. Podniesienie kompetencji służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy przyczyni się z kolei do lepszego świadczenia usług w tym zakresie oraz stworzenia systemu reagowania na przemoc. Rozszerzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc doprowadzi do bardziej skutecznej ochrony ofiar, zmiany postaw i zachowań sprawców, co w konsekwencji pozwoli na powrót do prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych.

Program będzie realizowany poprzez trzy projekty predefiniowane. Dodatkowo zostanie przeprowadzony nabór wniosków (w ramach Funduszu Małych Grantów).

Program: Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Program koncentruje się na promowaniu agendy godnej pracy i wspieraniu dialogu trójstronnego. Celem programu są: udoskonalone struktury i praktyki dialogu społecznego i trójstronnego; udoskonalone rozumienie korzyści płynących z godnej pracy.

Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków.

Źródłem informacji zawartych na niniejszej stronie są informacje pochodzące z oficjalnych stron internetowych poświęconych Mechanizmom Finansowym oraz informacje znajdujące się w dokumentach programowych podanych do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje na temat alokacji środków

NMF

i

MF EOG

znajdują się na stronie www.eog.gov.pl


System zarządzania i wdrażania

W perspektywie finansowej 2009-2014 ustanowiono 17 zróżnicowanych tematycznie programów, w ramach których dystrybuowane będą środki do beneficjentów (tj. wnioskodawców, których aplikacje przejdą pomyślnie proces oceny). Poszczególni operatorzy programów koordynują programy odpowiadające obszarom ich działalności.


Instytucja Priorytet
Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych
Ministerstwo Zdrowia Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych
Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialne za program:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych
Ministerstwo Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości


Konsultacje projektów

Wnioskodawcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania ze środków Mechanizmu Norweskiego mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji. Podczas spotkania eksperci doradzają jak zwiększyć szanse na zdobycie dotacji. Dla wnioskodawców oznacza to możliwość zadania wszystkich ważnych pytań.

Pakiet trzech godzin konsultacji w Warszawie kosztuje 550 PLN + VAT.

Rezerwacja telefoniczna (22) 402 44 44


Dokumentacja aplikacyjna

Dokumentacja aplikacyjna projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Norweskiego jest zbliżona w zakresie i formie do dokumentacji wymaganej od wnioskodawców Regionalnych Programów Operacyjnych. Dokumentacja projektów inwestycyjnych obejmuje przede wszystkim wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności.

Jakość dokumentacji ma decydujący wpływ na powodzenie aplikowania o dotacje.

Skuteczną dokumentację aplikacyjną opracowują konsultanci BCG Polska

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

www.eog.gov.pl - oficjalny serwis internetowy

www.eeagrants.org - strona internetowa

Mechanizmu Norweskiego

i

Mechanizmu Finansowego EOG


Strona należy do firmy doradczej BCG Polska Deptuszewska i Wspólnicy
Anny German 15, 01-755 Warszawa, tel./fax: (022) 864 84 89, (022) 864 80 40
www.bcgpolska.pl


Źródłem informacji zawartych na niniejszej stronie są informacje pochodzące z oficjalnych stron internetowych
poświęconych Mechanizmom Finansowym oraz informacje znajdujące się w dokumentach
programowych podanych do publicznej wiadomości.

Oprócz poruszanej tematyki niniejsza strona ta nie jest w żaden sposób związana z serwisem
www.eog.gov.pl